Ths-Điện (1079)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1079

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Anouphanh Simmachanthavong;  Advisor : Trần Văn Tớp (2008)

 • Tổng quan về điện trường dưới các đường dây tải điện cao áp và ảnh hưởng. Tính toán điện trường dưới các đường dây tải điện bằng phương pháp giải tích. Phương pháp mô phỏng số tính toán điện trường dưới đường dây 230 KV.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Suvanamethy Sucvilay;  Advisor : Trần Bách (2008)

 • Trình bày hệ thống điện Lào. Lý thuyết đường dây siêu cao áp. Tổn thất công suất và tổn thất điện năng-Hiệu suất tải điện trên đường dây siêu cao áp. Phân tích các sơ đồ đường dây 500 KV khoảng cách trung bình

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Yathotou Va;  Advisor : Nguyễn Trọng Thuần (2008)

 • Giới thiệu chung về công nghệ sản xuất điện năng. Vấn đề tự động hoá và điều chỉnh trong hệ thống điện. Vấn đề ổn định điện áp máy phát và hệt hống điều khiển kích từ máy phát. Ưngs dụng Matlab-simulink mô hình hoá hệ điều khiển kích từ thuỷ điện Hoà Bình

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : La Quốc Vũ;  Advisor : Nguyễn Đình Thắng (2008)

 • Trình bày sự ra đời của đề tài và khái quát chung hệ thống cáp ngầm cao. Lựa chọn cấp điện áp, dòng điện tải và tính toán, lựa chọn tiết diện cáp cho hệ thống cáp ngầm cao áp vượt kênh Đình Vũ. Nghiên cứu ảnh hưởng của điện trường, từ trường cao áp tới cáp ngầm và áp dụng cụ thể để tính toán chọn thông số cáo cho hệ thống cáp ngầm 220 KV. Tính toán kiểm tra khả năng chịu ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Viranam Đô I;  Advisor : Đặng Quốc Thông (2008)

 • Tổng quan chung về lưới điện đô thị, xu hướng phát triển hệ thống cung cấp điện đô thị, các phương pháp quy hoạch lưới điện đô thị và khái niệm chung về độ tin cậy cung cấp điện, lựa chọn thông số cấu trúc lưới điện hạ áp đô thị khi xét đến chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, lựa chọn thông số cấu trúc lưới điện trung áp đô thị và số phân đoạn tối ưu khi xét đến chỉ tiêu&...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Xuân An;  Advisor : Nguyễn Đình Thắng (2008)

 • Trình bày một số vấn đề chung về hệ thống cáp ngầm truyền tải cao áp, cũng như những vấn đề cụ thể của hệ thống cáp ngầm cao áp tại Việt Nam, các giải pháp công nghệ lắp đặt cáp ngầm cao áp , nghiên cứu về đảo pha của hệ thống cáp ngầm cao áp, tính toán vấn đề ảnh hưởng của trường điện từ sinh ra bởi đường dây cáp ngầm cao áp từ đó so sánh ưu nhược điểm của cáp ngầm...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bulyaphol, Phousavanh;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2008)

 • Đánh giá tổng quan về nguồn năng lượng mới và tái tạo, mô hình ghép nối các nguồn phát điện có sử dụng năng lượng mới và tái tạo, ứng dụng các mô hình ghép nối sử dụng năng lượng mới và tái tạo đối với các khu tái định cư và vùng sâu vùng xa ở nước Lào.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Toàn;  Advisor : Bạch Quốc Khánh (2008)

 • Giới thiệu tổng quan về chất lượng điện năng, các nỗ lực của thế giới trong những năm gần đây về việc chuẩn hoá các thuật ngữ trong lĩnh vực chất lượng điện năng. Trình bày tổng quan về sóng hài, xây dựng mô hình đánh giá tác động của sóng hài trong lưới điện phân phối dựa trên mô hình lưới điện thông số tập trung, áp dụng mô hình này đánh giá tác động sóng hài tới điện áp tại các...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phomma, Dethsonedy;  Advisor : Trần Đình Long (2008)

 • Trình bày các yêu cầu đối với thiết bị bảo vệ và phương pháp đánh giá độ tin cậy của hệ thống bảo vệ rơle cho trạm biến áp, các dạng hư hỏng và chế độ làm việc không bình thường của máy biến áp và phương thức bảo vệ trạm biến áp. Giới thiệu các loại rơle kỹ thuật số sử dụng cho bảo vệ máy biến áp, đưa ra dự phòng, giải pháp hữu hiệu để nâng cao độ tin cậy của hệ thố...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Chansamay, Bounthene;  Advisor : Trần Đình Long (2008)

 • Trình bày nội dung quy hoạch phát triển lưới điện và vấn đề đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện. Các chỉ tiêu và phương pháp đánh giá độ tin cậy của lưới điện. Phương pháp và mô hình dự báo phụ tải điện. Độ tin cậy của số liệu dự báo. Ảnh hưởng của cấu trúc lưới điện đến độ tin cậy cung cấp điện.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Quang Ngọc;  Advisor : Lã Văn Út (2008)

 • Trình bày tổng quan về các phương pháp nghiên cứu ổn định tĩnh hệ thống điện. Cơ sở phương pháp tính toán chế độ xác lập hệ thống điện. Phân tích ổn định tĩnh hệt hống điện trực tiếp theo phương pháp xấp xỉ bậc nhất của Lyapunov. Khả năng đánh giá ổn định tĩnh hệ thống điện thông qua trị số tương đối của số hạng tự do của phương trình đặc trưng. Chương trình tính toán được thiết lập tr...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Khương Thế Anh;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2008)

 • Giới thiệu nhà điều khiển trạm biến áp trong hệ thống truyền tải điện Việt nam. Phân tích nguyên lý phát sinh và tác hại của xung quá điện áp do sét tác động đến các thiết bị ở nhà điều khiển. Sử dụng mô hình nguồn phát xung sét chuẩn và mô hình chống sét van trung áp để đánh giá ảnh hưởng của sét trên đường nguồn hạ áp khi sét đánh trực tiếp lên đường dây trung áp