Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Trương Thanh Tùng;  Advisor : Đỗ Thanh Hải (2014)

 • Tổng quan vật liệu mao quản trung bình, phương pháp tổng hợp vật liệu mao quản trung bình, giới thiệu về ziconi dioxit và ziconi dioxit sunfat hóa, về nguyên liệu và xúc tác cho phản ứng tổng hợp biodiesel. Thực nghiệm chế tạo xúc tác và xác định xúc tác, tổng hợp biodiesel từ nguyên liệu hạt dầu cao su trên hệ xúc tác,...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Tiến;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2009)

 • Khái quát chung về nhiên liệu khoáng và diezel, dầu thực vật, biodiezel, dầu hạt cao su, xúc tác cho phản ứng. Quá trình tổng hợp biodiezel, phân tích chất lượng sản phẩm. Kết quả các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chế tạo xúc tác CaO.SiO2, biodiezel, ảnh hưởng tới quá trình làm sạch biodiezel. Đánh giá chất lượng sản phẩm, xác định hàm lượng khí thải.

 • Thesis


 • Authors : Vũ Thành Công;  Advisor : Nguyễn Văn Xuyến (2005)

 • Xác định phức chất xúc tác, phức trung gian hoạt động trong quá trình catalaza, xác định điều kiện tối ưu cho quá trình catalaza, thiết lập quy luật động học của quá trình catalaza, chúng minh sự phát sinh và huỷ diệt gốc HO, thiết lập cơ chế nguyên tắc của quá trình

 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Minh Thuý;  Advisor : Nguyễn Văn Xuyến (2005)

 • Trình bày vai trò của sự tạo phức đến tính chất xúc tác của ion kim loại chuyển tiếp Mz+, xúc tác phân huỷ H2O2 bằng phức chất, xúc tác oxy hoá cơ chất bằng H2O2, vấn đề hoạt hoá phân tử O2, H2O2 bằng phức chất. Cơ sở thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu

 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Hồng Thuý;  Advisor : Nguyễn Văn Xuyến (2005)

 • Giới thiệu tổng quan vai trò của sự tạo phức đến tính chất xúc tác của ion kim loại chuyển tiếp M, xúc tác phân hủy H2O2 bằng phức chất xúc tác, vấn đề hoạt hoá phân tử O2, H2O2 bằng phức chất. Cơ sở thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu