Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thái Đức;  Advisor : Nguyễn Văn Xá (2015)

 • Giới thiệu vật liệu TiO2, các phương pháp đặc trưng vật liệu. Quy trình tổng hợp vật liệu nano TiO2 và TiO2 pha bạc bằng phương pháp sol-gel, ứng dụng xử lý thuốc nhuộm bằng phản ứng quang hóa sử dụng xúc tác quang. Kết quả nghiên cứu chế tạo nano TiO2 pha Ag từ TTIP theo phương pháp sol-gel, khảo sát một số ứng dụng của vật liệu, nghiên cứu khả năng diệt khuẩn của màng nano TiO2 trong phòn...

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Trần Hưng;  Advisor : Định Thị Ngọ (2005)

 • Chế tạo bitum từ cặn dầu bằng phương pháp oxy hoá và tìm các điều kiện tối ưu cho quá trình này. Các chất hoạt động bề mặt và các điều kiện thích hợp để sản xuất nhũ tương bitum từ bitum cặn dầu

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Giang;  Advisor : La Thế Vinh (2009)

 • Nêu vai trò, sự phát triển của công nghệ vật liệu. Vật liệu xây dựng - vấn đề về vật liệu mới; Polyme vô cơ - định hướng sử dụng và một số khoáng chất cho tổng hợp vậtl iệu. Giới thiệu phương pháp phân tích phổ hồng ngoại, thể tích, khối lượng xác định SiO2, phương pháp nhiễu xạ tia X, quá trình tạo mẫu, xác định cường độ nén của các mẫu. Kết quả phân tích mẫu nguyên liệu, kết quả...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Bình Phương;  Advisor : Lê Xuân Thành (2009)

 • Giới thiệu về công nghệ Bayer và tình hình sản xuất nhôm oxit, bùn đỏ và các giải pháp xử lý; về vữa xây dựng, sản xuất vữa xây dựng từ Bùn đỏ. Nêu các phương pháp nghiên cứu, thử nghiệm, phương pháp tối ưu hoá, phương pháp phân tích. Khảo sát khả năng chế tạo xi măng, vữa xi măng portland từ Bùn đỏ.