Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Bùi Đặng Thanh;  Advisor : Nguyễn Minh Tuyển (2005)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết chất hấp phụ, quá trình hấp phụ, động học hấp phụ, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ và một số thông tin liên quan đến than hoạt tính, phương pháp nghiên cứu

 • Thesis


 • Authors : Tô Thị Chuyên;  Advisor : Trần Thị Thanh Thuỷ (2005)

 • Xây dựng các phương pháp xác định các chỉ tiêu chất lượng nước. Xây dựng mô hình thực nghiệm xử lý nước thải bằng phương pháp điện keo tụ và phương pháp hấp phụ. Nghiên cứu phương pháp hoạt hoá và than hoạt tính sử dụng làm chất hấp phụ. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điện keo tụ, hập phụ

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thanh Thuý;  Advisor : Ngô Kim Định (2005)

 • Xác định phức chất có hiệu quả trong quá trình Peroxydaza. Thiết lập quy luật động học của quá trình Peroxydaza. Chứng minh sự phát sinh và huỷ diệt gốc HO. Thiết lập cơ chế nguyên tắc của quá trình

 • Thesis


 • Authors : Vũ Thành Công;  Advisor : Nguyễn Văn Xuyến (2005)

 • Xác định phức chất xúc tác, phức trung gian hoạt động trong quá trình catalaza, xác định điều kiện tối ưu cho quá trình catalaza, thiết lập quy luật động học của quá trình catalaza, chúng minh sự phát sinh và huỷ diệt gốc HO, thiết lập cơ chế nguyên tắc của quá trình

 • Thesis


 • Authors : Cao Thị Thu Trang;  Advisor : Lưu Văn Diệu (2005)

 • Tập trung vào kiểm chuẩn phương pháp và thiết lập sơ đồ đảm bảo chất lượng số liệu phân tích, góp phần vào việc đánh giá đúng đắn hiện trạng ô nhiễm phenol trong nước biển ven bờ miền Bắc Việt Nam và trong nước thải tại bãi rác Tràng Cát, Hải Phòng

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thống Nhất;  Advisor : Ngô Kim Định (2005)

 • Giới thiệu vai trò trong xúc tác đồng thể, xúc tác phân huỷ H2O2 bằng phức chất xúc tác, quá trình xúc tác oxy hoá cơ chất bằng H2O2, vấn đề hoạt hoá phân tử O2, H2O2 bằng phức chất. Cơ sở thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu

 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Minh Thuý;  Advisor : Nguyễn Văn Xuyến (2005)

 • Trình bày vai trò của sự tạo phức đến tính chất xúc tác của ion kim loại chuyển tiếp Mz+, xúc tác phân huỷ H2O2 bằng phức chất, xúc tác oxy hoá cơ chất bằng H2O2, vấn đề hoạt hoá phân tử O2, H2O2 bằng phức chất. Cơ sở thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu

 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Hồng Thuý;  Advisor : Nguyễn Văn Xuyến (2005)

 • Giới thiệu tổng quan vai trò của sự tạo phức đến tính chất xúc tác của ion kim loại chuyển tiếp M, xúc tác phân hủy H2O2 bằng phức chất xúc tác, vấn đề hoạt hoá phân tử O2, H2O2 bằng phức chất. Cơ sở thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Vân;  Advisor : Nguyễn Văn Xuyến (2005)

 • Giới thiệu tổng quan xúc tác đồng thể oxy hoá khử bằng phức chất các ion kim loại chuyển tiếp, cơ sở thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu