Ths-Kinh tế và quản lý (5692)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5692

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Tuấn Cường;  Advisor : Phạm Thị Thu Hà (2006)

 • Trình bày cơ sở lý luận về chiến lược phát triển; phân tích các căn cứ và đề xuất các giải pháp chiến lược phát triển của Công ty tư vấn xây dựng điện I giai đoanj 2006-2010. Các giải pháp đưa ra: chuẩn bị nguồn nhân lực mới và đào tạo lại; chuẩn bị cơ sở hạ tầng; công tác xây dựng hình ảnh; huy động vốn.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Đức Quang;  Advisor : Nguyễn Văn Thanh (2006)

 • Trình bày một số vấn đề lý luận về kiểm toán, rủi ro và quản lý rủi ro; phân tích tình hình hoạt động và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán và khả năng cạnh tranh của các công ty kiểm toán Việt Nam. Kiến nghị đưa ra: tiếp tục ban hành và hoàn thiện đầy đủ hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng của các tổ chức&#...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Hương Giang;  Advisor : Phan Thị Ngọc Thuận (2006)

 • Giới thiệu cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh; phân tích các căn cứ và hình thành chiến lược kinh doanh cho xí nghiệp dịch vụ khai thác dầu khí. Kiến nghị đưa ra: nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận thì đơn vị sẽ được hưởng thêm quỹ lương theo tỷ lệ; cong ty hỗ trợ tìm người thông qua nguồn lao động trên thị trường; tăng cường trách nhiệm với người đứng đầu đơn vị, phòng, ban&#x...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Thành Công;  Advisor : Ngô Trần Ánh (2006)

 • Giới thiệu tổng quan về công nghiệp và cơ sở lý thuyết về chiến lược; phân tích thực trạng và xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và những giải pháp thực hiện. Kiến nghị đưa ra: về nguồn vốn, chính sách tài chính và thuế, khoa học công nghệ, môi trường, thị trường, đầu tư phát triển sản xuất, tiền lương và nguồn nhân lực, thủ tục hành chính v.v.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Thiên Thiện;  Advisor : Trần Văn Bình (2006)

 • Trình bày cơ sở lý luận, tiềm năng phát triển, thực trạng xuất khẩu và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kiến nghị đưa ra: UBND sớm xem xét phê duyệt đề xuât thành lập Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản tỉnh, việc cấp phép đầu tư và thành lập doanh nghiệp hoạt động trong ngành thuỷ sản cần được rà soát và nghiên cứu kỹ v.v.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Lan Huệ;  Advisor : Phan Thị Ngọc Thuận (2006)

 • Trình bày cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược; phân tích căn cứ và hình thành chiến lược cho Ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006-2015. Kiến nghị đưa ra: có những quy định cụ thể và kịp thời tháo bỏ những vướng mắc trong hoạt động ngân hàng, đổi mới các phương thức và thủ tục tín dụng, hoàn thiện môi trường pháp lý, có những giải pháp tháo gỡ nhữ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Phong Lan;  Advisor : Phạm Thị Ngọc Thuận (2006)

 • Trình bày cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược; phân tích các căn cứ và hình thành chiến lược. Các giải pháp đưa ra: xâm nhập thị trường nội địa sâu hơn để thực hiện chiến lược khai thác khả năng tiềm tàng; phát triển sản phẩm mới để thực hiện chiến lược sản phẩm; tổ chức tốt hệ thống phân phối để thực hiện chiến lược tập trung vào các yếu tố then chốt; giảm giá thành sản phẩm đ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trương Quang Sơn;  Advisor : Nguyễn Đại Thắng (2006)

 • Giới thiệu cơ sở về hội nhập kinh tế và năng lực cạnh tranh; thực trạng hoạt động, định hướng chiến lược và một số giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam Airlines trong xu thế hội nhập. Kiến nghị đưa ra: thiết lập môi trường cạnh trang lành mạnh; tham gia đẫy đủ các công ước, hiệp ước quốc tế về hàng không; cải tiến môi trường đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; hỗ trợ ...