Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Thu Thủy;  Advisor : Đỗ Văn Phức (2005)

  • Trình bày cơ sở lý luận của phân tích, dự báo khách du lịch. Phân tích tình hình khách du lịch các loại đến Hải Phòng từ trước đến năm 2005. Dự báo khách du lịch đến Hải Phòng từ nă 2006-2010 và một số kiến nghị.

  • Thesis


  • Authors : Trần Văn Phúc;  Advisor : Nguyễn Văn Thanh (2005)

  • Trình bày một số vấn đề chung về quy hoạch phát triển. Đánh giá tiềm năng, nguồn lực và thực trạng phát triển công nghiệp - TTCN tỉnh Sóc Trăng. Dự báo những vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp và định hướng phát triển công nghiệp, quy hoạch phát triển tổng thể công nghiệp. Các giải pháp hỗ trợ phát triển công nghiệp-TTCN tỉnh Sóc Trăng