Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Nguyệt;  Advisor : Vũ Thị Minh Hiền (2017)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược phát triển. Phân tích các căn cứ để xây dựng chiến lược phát triển thông qua việc phân tích môi trường bên trong và bên ngoài của Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội. Đề xuất các chiến lược phát triển cho Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội đến năm 2025