Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Trung Kiên;  Advisor : Nguyễn, Ngọc Điện (2014)

  • Trình bày hệ thống hóa các lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên từ đó rút ra điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân. Phân tích và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên