Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Mạnh Hùng;  Advisor : Đặng Vũ Tùng (2012)

  • Trình bày cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích các yếu tố chiến lược ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Lamđa. Định hướng chiến lược và các giải pháp phát triển Công ty TNHH Lamđa.