Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Thị Thu Linh;  Advisor : Nguyễn Đắc Hưng (2017)

  • Hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về quản lý ngân sách xã. Đánh giá thực trạng quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang những năm qua. Đề xuất định hướng và các giải pháp nhằm tăng cường quản lý ngân sách xã có hiệu quả trên địa bàn huyện Lạng Giang trong thời gian tới