Ths-Môi trường (512)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 512

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Vĩnh Ký;  Advisor : Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2013)

  • Tổng quan về ngành hoàn tất kim loại ở Việt Nam và vấn đề môi trường. Phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn. Nghiên cứu, đánh giá sản xuất sạch hơn tại công ty cổ phần Việt Vương tỉnh Phú Thọ và định hướng giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho toàn ngành.

  • item.jpg
  • -


  • Authors : Nông Đức Anh;  Advisor : Trần Lệ Minh (2019)

  • Tổng quan nước thải sinh hoạt, đặc tính nước thải sinh hoạt, công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt bằng phương pháp sinh học, phương pháp sinh học xử lý nitơ trong nước thải, giá thể lơ lửng, lớp màng sinh học, hiệu quả xử lý của công nghệ MBBR; phương pháp nghiên cứu và quy trình thực nghiệm; kết quả và thảo luận.