Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Thanh Vân;  Advisor : Nguyễn Đức Quảng (2016)

  • Tổng quan về hoạt động tái chế chất thải. Các phương pháp áp dụng để đánh giá các chính sách liên quan đến tái chế chất thải Việt Nam, các công cụ áp dụng để đánh giá tác động của quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 đối với thu hồi, xử lý sản phẩm bỏ thải,...Đánh giá hệ thống chính sách thúc đẩy lĩnh vực tái chế chất thải,...