Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Văn Sơn;  Advisor : Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2016)

  • Nguồn gốc phát sinh và thành phần chất thải rắn (CTR); các phương pháp chuyển đổi (CTR) sinh hoạt đô thị thành năng lượng; hiện trạng phát sinh và quản lý CTR sinh hoạt thành phố Hà Nội. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu thành phần % CTR sinh hoạt theo khối lượng; tính chất lý, hóa CTR sinh hoạt đô thị; đánh giá khả năng chuyển đổi thành năng lượng bằng phương pháp đốt.