Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trịnh Thị Thu Hương;  Advisor : Vũ Đức Thảo (2014)

  • Tổng quan về ngành cà phê Việt Nam, tình hình xuất khẩu và tiêu thụ cà phê của Việt Nam, quy trình sản xuất cà phê hòa tan, công nghệ nhiệt phân, quá trình hấp phụ, các mô hình hấp phụ đẳng nhiệt. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả quá trình khảo sát sơ bộ khả năng hấp phụ của than bã cà phê thu được ở các khoảng thời gian và nhiệt độ khác nhau, đánh giá sản phẩm than nh...

  • Thesis


  • Authors : Đặng Thị Như Ngọc;  Advisor : Trần Ngọc Anh (2012)

  • Trình bày cơ sở khoa học và phương pháp luận nghiên cứu cơ sở dữ liệu xây dựng bài toán quy hoạch môi trường. Điều kiện tự nhiên hiện trạng và quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên. Hiện trạng, dự báo chất lượng môi trường và quan điểm mục tiêu và nhiệm vụ về quy hoạch môi trường thành phố Tuy Hòa. Ứng dụng GIS trong xây dựng bài toán quy hoạch môi tr...