Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Thị Liên;  Advisor : Đỗ Khắc Uẩn; Nguyễn Thúy Lan (2016)

  • Tổng quan về công nghệ và hoạt động nghiên cứu thực nghiệm luyện kim; vấn đề môi trường tại các nhà máy và các cơ sở nghiên cứu thực nghiệm luyện kim; phương pháp xử lý kim loại nặng trong nước thải. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng PH đến hiệu quả xử lý Cr(VI), ảnh hưởng hàm lượng nano Fe tới hiệu quả xử lý Cr(VI),...

  • Thesis


  • Authors : Lê Văn Dần;  Advisor : Đặng Xuân Hiển (2013)

  • Tổng quan về chất thải rắn sinh hoạt, công nghệ chôn lấp và sự hình thành nước rác; thành phần, tính chất nước rác trên thế giới và ở Việt Nam. Khái quát về các phương pháp xử lý nước rỉ rác. Mô hình hóa trong xử lý nước thải và chương trình ứng dụng lựa chọn công nghệ xử lý nước rác. Kết quả nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử lý nước rác phù hợp theo mô hình Biowin.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Trọng Bội;  Advisor : Đặng Xuân Hiến (2013)

  • Tổng quan về nước rỉ rác và công nghệ xử lý nước rỉ rác. Công nghệ màng sinh học đệm chuyển động MBBR. Nghiên cứu thực nghiệm xử lý nước rỉ rác bằng công nghệ MBBR. Kết quả nghiên cứu xử lý nước rỉ rác bằng MBBR độc lập, theo mẻ kế tiếp,...