Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Mai Thế Thống;  Advisor : Nguyễn Đức Quảng (2016)

  • Tổng quan về polycarbonate, Bisphenol A, về đĩa quang và vỏ vật liệu điệu tử, lựa chọn dung môi phản ứng. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của các loại dung môi đến khả năng hòa tan đĩa quang, ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả năng hòa tan đĩa quang của dung môi DMSO,...

  • Thesis


  • Authors : Lê Thị Liên;  Advisor : Đỗ Khắc Uẩn; Nguyễn Thúy Lan (2016)

  • Tổng quan về công nghệ và hoạt động nghiên cứu thực nghiệm luyện kim; vấn đề môi trường tại các nhà máy và các cơ sở nghiên cứu thực nghiệm luyện kim; phương pháp xử lý kim loại nặng trong nước thải. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng PH đến hiệu quả xử lý Cr(VI), ảnh hưởng hàm lượng nano Fe tới hiệu quả xử lý Cr(VI),...

  • Thesis


  • Authors : Trần Phước Long;  Advisor : Nguyễn Ngọc Lân (2014)

  • Tổng quan về ngành công nghiệp cao su và cơ sở lý huyết phương pháp MAP, phương pháp xử lý yếm khí. Nêu các phương pháp nghiên cứu xử lý nước thải chế biến cao su bằng phương pháp xử lý yếm khí. Kết quả khảo sát xử lý COD và NH4+-N bằng phương phpas kết tủa MAP khi sử dụng hỗn hợp MgSO4.7H2O và NaPO4.12H2O,...