Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đoàn THị Oanh;  Advisor : Nguyễn Chí Quang (2012)

  • Trình bày tổng quan về cơ sở lý luận về dự án đầu tư xử lý nước thải. Mỏ than Cọc Sáu - Quảng Ninh và vấn đề ô nhiễm môi trường. Áp dụng công nghệ xử lý nước thải Mỏ than Cọc Sáu - Quảng Ninh. Phân tích hiệu quả đầu tư dự án và các tác động kinh tế, xã hội và môi trường liên quan.