Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Trần Thanh Vân;  Advisor : Nguyễn Đức Quảng (2016)

 • Tổng quan về hoạt động tái chế chất thải. Các phương pháp áp dụng để đánh giá các chính sách liên quan đến tái chế chất thải Việt Nam, các công cụ áp dụng để đánh giá tác động của quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 đối với thu hồi, xử lý sản phẩm bỏ thải,...Đánh giá hệ thống chính sách thúc đẩy lĩnh vực tái chế chất thải,...

 • Thesis


 • Authors : Lê Văn Sơn;  Advisor : Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2016)

 • Nguồn gốc phát sinh và thành phần chất thải rắn (CTR); các phương pháp chuyển đổi (CTR) sinh hoạt đô thị thành năng lượng; hiện trạng phát sinh và quản lý CTR sinh hoạt thành phố Hà Nội. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu thành phần % CTR sinh hoạt theo khối lượng; tính chất lý, hóa CTR sinh hoạt đô thị; đánh giá khả năng chuyển đổi thành năng lượng bằng phương pháp đốt.

 • Thesis


 • Authors : Đinh Văn Tôn;  Advisor : Nguyễn Văn Liên; Nguyễn Thúy Lan (2016)

 • Nêu tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước, về quá trình hấp phụ và vật liệu hấp phụ chất phóng xạ. Nghiên cứu mẫu nước thải, quy trình chế tạo và đặc điểm của vật liệu hấp phụ. Kết quả nghiên cứu đặc tính mẫu nước thải, quá trình kết tủa hóa học và keo tụ/tạo bông; nghiên cứu khả năng hấp phụ của vật liệu hấp phụ,..

 • Thesis


 • Authors : Mai Thế Thống;  Advisor : Nguyễn Đức Quảng (2016)

 • Tổng quan về polycarbonate, Bisphenol A, về đĩa quang và vỏ vật liệu điệu tử, lựa chọn dung môi phản ứng. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của các loại dung môi đến khả năng hòa tan đĩa quang, ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả năng hòa tan đĩa quang của dung môi DMSO,...