Ths-Môi trường (517)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 517

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Anh Tuấn;  Advisor : Lê Văn Nhạ (2013)

  • Tổng quan về nước rỉ rác, các công nghệ xử lý nước rỉ rác hiện nay, công nghệ xử lý rác bằng bãi lọc trồng cây. Nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu, quy trình công nghệ xử lý nước rỉ rác bằng bãi lọc trồng cây dòng chảy ngang, phương pháp lấy mẫu và phân tích, mô hình ứng dụng. Kết quả tiền xử lý nước rỉ rác, mô hình thí nghiệm, vận dụng mô hình subwet 2.0 về bãi lọc tr...

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Vĩnh Ký;  Advisor : Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2013)

  • Tổng quan về ngành hoàn tất kim loại ở Việt Nam và vấn đề môi trường. Phương pháp luận đánh giá sản xuất sạch hơn. Nghiên cứu, đánh giá sản xuất sạch hơn tại công ty cổ phần Việt Vương tỉnh Phú Thọ và định hướng giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho toàn ngành.