Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Quốc Tuấn;  Advisor : Nguyễn Hồng Hải (2017)

  • Tổng quan về vật liệu composit nền kim loại. Cơ sở lý thuyết về vật liệu nano-composit Al/AlN. Tghực nghiệm chế tạo tổ chức nền phi nhánh cây, tổng hợp AlN bằng phương pháp lỏng/khí in-situ, chế tạo vật liệu composit A3680/AlN. Kết quả đánh giá sự hình thành tổ chức nền, phân tích sự hình thành AlN, nghiên cứu ảnh hưởng của AlN đến tổ chức và tính chất của vật liệu composit A380/AlN.