Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Minh Phương;  Advisor : Doãn Thái Hòa; Lê Quang Diễn (2015)

  • Tổng quan về etanol sinh học. Nêu các phương pháp thí nghiệm (phương pháp xác định thành phần sinh khối, cấu tạo giải phẫu và một số tính chất lý học của rơm rạ; phương pháp xác định thành phần hóa học của rơm rạ; phương pháp tiền xử lý rơm rạ,...). Kết quả nghiên cứu đặc điểm cấu tạo, tính chất lý học và thành phần hóa học cơ bản của rơm rạ một số giống lúa phổ biến ở Việt Nam,&#...

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Minh Phương;  Advisor : Hoàng Văn Phong (2006)

  • Cơ sở lý thuyết về sóng bề mặt và đối tượng trên đó sóng bề mặt tồn tại và lan truyền. Sự tồn tại và chuyển đổi tính chất đặc trưng của sóng bề mặt ở tinh thể Xenhet, áp điện. Đặc trưng của sóng bề mặt trong cấu trúc màng mỏng. Ảnh hưởng trường ngoài tới sự tồn tại và tính chất đặc trưng của sóng bề mặt trong tinh thể áp điện...