Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • -


  • Authors : Nông Đức Mạnh;  Advisor : Lê Xuân Thành (2019)

  • Tổng quan về tro bay, chất kết dính, chất phụ gia, lý thuyết vật liệu đóng rắn; phương pháp nghiên cứu; kết quả thực nghiệm và thảo luận.