Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • -


  • Authors : Cao Đức Trọng;  Advisor : Nguyễn Thị Thu Huyền (2019)

  • Tổng quan tình hình sản xuất, tiêu thụ nước giải khát đóng chai; phụ gia trong sản xuất nước giải khát; công nghệ sản xuất các loại nước giải khá đóng chai hiện nay; lựa chọn nguyên liệu và thành phần dược tính của nguyên liệu; thực nghiệm; kết quả và thảo luận.