Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Anh Tuấn;  Advisor : Triệu Quốc Lộc; Nguyễn Văn Khang (2012)

  • Trình bày ảnh hưởng của rung động đến cơ thể người. Ảnh hưởng của vị trí lắp đặt bộ TCĐL đến tính chất dao động của hệ dao động nhiều bậc tự do. Các nghiên cứu thực nghiệm ở trong phòng thí nghiệm về ảnh hưởng của bộ TCĐL đối với tính chất của hệ dao động. Áp dụng lý thuyết bộ TCĐL vào công nghệ giảm rung trong bảo hộ lao động.