Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Kim Lý;  Advisor : Phạm Thị Thu Hà; Nguyễn Hữu Tài (2012)

  • Tổng quan về nguồn vốn và khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực trạng khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh thái bình. Một số đề xuất tăng cường khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Bình.

  • Thesis


  • Authors : Đào Văn Thông;  Advisor : Phạm Thu Thủy; Phạm Văn Toản (2012)

  • Giới thiệu về tuyển chọn bộ chủng vi sinh vật phù hợp cho sản xuất phân bón vi sinh vật chức năng sử dụng cho cây khoai tây. Nghiên cứu khả năng tổ hợp các chung vi sinh vật tuyển chọn. Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất phân bón vi sinh vật chức năng từ tổ hợp các chủng vi sinh vật tuyển chọn. Đánh giá hiệu quả của phân bón vi sinh vật chức năng với cây khoai tây.

  • Thesis


  • Authors : Sam Chanrathany;  Advisor : Nguyễn Thanh Thuỷ; Lê Thanh Hương (2012)

  • Luận án nghiên cứu các phương pháp học bán giám sát để giải quyết vấn đề thiếu tập dữ liệu tiếng Việt đã gán nhãn, từ đó đề xuất các phương pháp nhằm nâng cao độ chính xác của trích rút thực thể cho văn bản tiếng Việt và các phương pháp trích rút mối quan hệ giữa các thực thể cho văn bản tiếng Việt.