Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đỗ Văn Quảng;  Advisor : Đào Hồng Bách; Đinh Quảng Năng (2015)

  • Tổng quan về công nghệ khuôn gốm. Đặc tính của vật liệu chế tạo khuôn gốm. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả xác định cơ chế hình thành độ bền của chất dính thủy tinh lỏng mô đun cao bằng thực nghiệm, tính chất công nghệ của khuôn gốm, cơ tính của khuôn gốm, cấu trúc và tổ chức tế vi của mẫu khuôn gốm, tính chất nhiệt lý của khuôn gốm, đúc thử nghiệm.

  • Thesis


  • Authors : Vũ Văn Ba;  Advisor : Nguyễn Thúc Hà; Bùi Văn Hạnh (2015)

  • Tổng quan về công nghệ đóng tàu, tình hình ứng dụng công nghệ hàn một phía trong chế tạo vỏ tàu thủy. Công nghệ hàn giáp mối một phía trong đóng tàu thủy.Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ hàn đến hình dạng và kích thước mối hàn tổng đoạn. Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí hàn đến hình dạng và kích thước mối hàn tổng đoạn. Nghiên cứu khảo sát ứng suất, biến dạng và tổ chức ...