Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Lê Quang Trà;  Advisor : Nguyễn Văn Vinh; Nguyễn Linh Giang (2017)

 • Luận án nghiên cứu một số phương pháp trong hệ thống đo sử dụng ánh sáng cấu trúc, đo biên dạng ngoài 3D và xây dựng mô hình thiết bị đo sử dụng phương pháp mã hóa Gray kết hợp với dịch pha để thu nhận thông tin từ bề mặt chi tiết cơ khí từ đó chế tạo và tích hợp được một thiết bị đo quét biên dạng của chi tiết có kích thước đối xứng 2D.

 • Thesis


 • Authors : Hồ Sỹ Tá;  Advisor : Đỗ Vân Nam (2017)

 • Luận án khảo sát các tính chất động lực học của hệ electron dẫn bên trong màng graphene dưới các điều kiện tác động khác nhau của trường ngoài. Đồng thời nghiên cứu các cơ chế hình thành và điều kiện duy trì các trạng thái kích thích tập thể (plasmon) của hệ electron, làm sáng tỏ tiềm năng sử dụng graphene trong lĩnh vực nano-plasmonics

 • Thesis


 • Authors : Lê Tiến Hà;  Advisor : Phạm Thành Huy; Nguyễn Đức Trung Kiên (2017)

 • Luận án nghiên cứu chế tạo được bột huỳnh quang pha tạp ion Eu2+ và Eu3+ phát xạ đỏ, xanh lam và xanh lục trên cơ sở các nền SrPB ; SrPCl và Y2O3 bằng phương pháp đồng kết tủa. Nghiên cứu khả năng chế tạo bột phát quang ánh sáng trắng hoặc lai màu trên cơ sở một bột nền duy nhất sử dụng các bột SrPB và SrPCl.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thanh;  Advisor : Tô Kim Anh; Nguyễn Lan Hương (2017)

 • Luận án tìm hiểu điều kiện hình thành bùn hạt kỵ khí tốt nhất trong nước thải sơ chế mủ cao su. Khảo sát hệ vi sinh vật trong bùn hạt kỵ khí nhằm tìm hiểu vai trò của chúng trong sự hình thành bùn hạt cũng như trong xử lý nước thải sơ chế mủ cao su và thử nghiệm đánh giá khả năng xử lý nước thải mủ cao su của bùn hạt.

 • Thesis


 • Authors : Tạ Thị Kim Huệ;  Advisor : Hoàng Mạnh Thắng (2017)

 • Luận án giải quyết các vấn đề về thực thi của mật mã khối dựa trên hỗn loạn, dựa vào các đặc trưng của hệ hỗn loạn rời rạc đề xuất các cải thiện về mặt bảo mật cho mật mã khối hạng nhẹ. Mở rộng hàm hỗn loạn rời rạc thành hàm nhiều chiều để giải quyết bài toán về phân bố chu kỳ của hàm Cat rời rạc và ứng dụng tạo ma trận MDS và bộ tạo chuỗi số giả ngẫu nhiên PRNG.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hữu Long;  Advisor : Vũ Văn Yêm (2017)

 • Luận án trình bày tổng quan về truyền thông sử dụng hỗn loạn, nghiên cứu hệ thống khóa dịch hỗn loạn vi sai - đa sóng mang với chuỗi trải phổ lặp, hệ thống đa sóng mang trực giao sử dụng hỗn loạn từ đó nêu các kết quả đạt được cũng như hướng phát triển của đề tài.