Search

Current filters:


Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Thị Thanh Yên;  Advisor : Huỳnh Trung Hải; Nguyễn Quang Trung (2018)

  • Tổng quan về thuốc kháng sinh, về hồ Hà Nội và động vật thủy sinh, hiện trạng sử dụng thuốc kháng sinh, ô nhiễm thuốc kháng sinh và tác động đến môi trường, đánh giá nguy hại môi trường, các phương pháp loại bỏ kháng sinh, phân tích kháng sinh. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu tối ưu hóa quá trình phân tích kháng sinh quinolones, sulfonamides và trimethoprim trong nước, trầm tích và cá,...