Search

Current filters:


Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Hương Quỳnh;  Advisor : Nguyễn Thị Sơn; Nguyễn Ngọc Lân (2016)

  • Tổng quan sự hình thành và đặc trưng của nước rỉ rác; phương pháp, nghiên cứu xử lý nước rỉ rác. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu tách nitơ tạo tinh thể MAP; xử lý rỉ rác bằng phương pháp sinh học; xử lý với dòng liên tục bằng công nghệ kết hợp tách MAP - Sinh học,...