Search

Current filters:Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Nguyễn Xuân Thi;  Advisor : Nguyễn Duy Thịnh; La Thế Vinh (2019)

  • Tổng quan về Canxi Cacbonat, về vỏ hầu, phụ gia thực phẩm, chả cá thu và lựa chọn phụ gia CaCO3. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu nguyên liệu vỏ hầu, nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất canxi cacbonat từ vỏ hầu, đánh giá nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và đề xuất các giải pháp, nghiên cứu bổ sung phụ gia CaCO3 vào chả cá thu.