Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Văn Trường;  Advisor : Đinh Văn Thành; Trần Gia Mỹ (2017)

  • Tổng quan về bia không cồn, thị trường tiêu thụ, các phương pháp công nghệ sản xuất bia không cồn trên thế giới, lựa chọn công nghệ và công suất đầu tư sản xuất bia không cồn phù hợp tại Việt Nam. Thực nghiệm, lựa chọn công nghệ và thông số vận hành. Thiết lập mô hình điều khiển, lựa chọn thiết bị điều khiển phù hợp; thiết bị sản xuất, cân bằng năng lượng,...

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Thạo;  Advisor : Bùi Hồng Sơn (2017)

  • Giới thiệu các công nghệ lò hơi và thái tro xỉ trong các nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam. Các ứng dụng của tro xỉ và tiềm năng tiêu thụ, sử dụng tro xỉ. Các công nghệ phân lý các bon chưa cháy hết trong tro xỉ trên thế giới và lựa chọn áp dụng ở Việt Nam. Tính toán thiết kế hệ thống xử lý tro xỉ nhà máy nhiệt điện Hải Phòng.

  • Thesis


  • Authors : Lê Trung Đức;  Advisor : Lê Đức Dũng (2017)

  • Tổng quan nhiên liệu sinh khối cho phát điện ở Việt Nam, tình hình nghiên cứu công nghệ đốt kèm sinh khối trong lò hơi nhà máy nhiệt điện đốt than. Công nghệ cháy hỗn hợp sinh khối và bột than trong lò hơi nhà máy nhiệt điện. Cơ sở mô hình hóa quá trình cháy hỗn hợp sinh khối với bột than. Xây dựng mô hình mô phỏng quá trình cháy hỗn hợp sinh khối và bột than sử dụng công cụ ...