Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đỗ Tiến Đạt;  Advisor : Nguyễn Sĩ Mão (2008)

  • Tổng quan về đặc tính công nghiệp than Việt Nam, đánh giá các đặc tính kỹ thuật cháy đặc trưng để lựa chọn công nghệ cháy thích hợp của than Việt Nam vùng Cẩm Phả. Tiến hành tính toán thiết kế sơ bộ lò CFB công suất 300 MW sử dụng than Việt Nam vùng Cẩm Phả.