Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Thị Thu Hằng;  Advisor : Đặng Quốc Phú (2010)

  • Trình bày tổng quan về công nghệ sấy phun. Nghiên cứu thực nghiệm. Mô hình toán học mô tả quá trình truyền nhiệt truyền chất trong thiết bị sấy phun cùng chiều. Ảnh hưởng của các thông số vận hành tới quá trình truyền nhiệt truyền chất trong hệ thống sấy phụ. Tác giả trình bày kết luận và kiến nghị

  • Thesis


  • Authors : Trần Thị Thu Hằng;  Advisor : Đặng Quốc Phú (2010)

  • Trình bày tổng quan về công nghệ sấy phun. Nghiên cứu thực nghiệm. Mô hình toán học mô tả quá trình truyền nhiệt truyền chất trong thiết bị sấy phun cùng chiều. Ảnh hưởng của các thông số vận hành tới quá trình truyền nhiệt truyền chất trong hệ thống sấy phụ. Tác giả trình bày kết luận và kiến nghị.