Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Kiều Hoa;  Advisor : Nguyễn Thị Minh Tú; Phạm Văn Thành (2017)

  • Tổng quan về an toàn thực phẩm, sản phẩm bia hơi, giới thiệu xưởng sản xuất bia hơi Viện công nghiệp thực phẩm. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát thực tế điều kiện sản xuất bia hơi Viện công nghiệp thực phẩm; kết quả phân tích môi nguy; đề xuất biện pháp hạn chế, giải quyết khắc phục các mối nguy làm mất ATTP trong quy trình sản xuất.