Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Miền;  Advisor : Nguyễn Thanh Hằng (2015)

 • Tổng quan về sự phát triển, nguyên liệu và công nghệ sản xuất ethanol nhiên liệu từ nguyên liệu rong biển. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả xác định thành phần dịch thủy phân rong lục, tuyển chọn các chủng nấm men lên men từ dịch thủy phân rong lục, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men của red ethanol.

 • Thesis


 • Authors : Bùi Thị Thúy Hà;  Advisor : Nguyễn Thị Việt Anh; Nguyễn Liêu Ba (2016)

 • Tổng quan về giấm, vi khuẩn Axetic trong lên men dấm, quá trình lên men sản xuất dấm, các nghiên cứu về thành phần hóa học của bã rượu và bã rượu gạo theo phương pháp lên men công nghiệp. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến lên men dấm, tối ưu hóa quá trình lên men dấm, cải tiến quy trình để tăng hiệu quả lên men dấm, xây dựng quy trình và thực...

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Quang Huy;  Advisor : Nguyễn Văn Đạo (2011)

 • Trình bày phân lập và tuyển chọn chủng giống vi khuẩn lactic sinh tổng hợp kefiran cao. Nghiên cứu phương pháp phân tích Kefiran. Nghiên cứu tối ưu môi trường nuôi cấy thích hợp, rẻ tiền từ nguồn nguồn nguyên liệu trong nước mía, tối ưu một số điều kiện ảnh hưởng đến năng suất thu nhận kefiran từ chủng phân lập như nhiệt độ, nguồn C, N, thời gian lên men. Đưa ra quy trình lên men tối ưu thu...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thu Quỳnh;  Advisor : Madelena Alves; Tô Kim Anh (2011)

 • Trình bày khảo sát khả năng chuyển hóa glycerol của bùn hoạt tính và chủng C.pasteurianum ATCC. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng chuyển hóa glycerol của bùn hoạt tính và C.pasteurianum ATCC. So sánh khả năng chuyển hóa trong kỹ thuật lên men gián đoạn và liên tục. Phương pháp lên men gián đoạn và lien men liên tục, phân tích các sản phẩm tạo thành sử dụng các phương pháp sắc ký lỏng ca...