Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Hồng Minh;  Advisor : Nguyễn Duy Thịnh (2006)

  • Tổng quan về tình hình sản xuất giò lụa và sử dụng phụ gia ở Việt nam. Thiết bị và các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp phân tích cảm quan, phân tích hoá lý, thực nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm. Kết luận và kiến nghị.