Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đoàn Việt Dũng;  Advisor : Nguyễn Thị Sơn (2011)

  • Trình bày tổng quan về tình hình sản xuất và tiêu thụ sắn trên thế giới và ở Việt Nam. Công nghệ sản xuất tinh bột sắn và vấn đề môi trường. Hiện trạng công nghệ xử lý nước thải sản xuất tinh bột sắn. Cơ sở lý thuyết quá trình xử lý yếm khí thu biogas và các yếu tố ảnh hưởng. Kết quả nghiên cứu và thảo luận. Hoàn thiện công nghệ xử lý nước thải nhà máy sản xuất tinh bột ...

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Hoài Đức;  Advisor : Lâm Xuân Thanh (2011)

  • Khảo sát, đánh giá nhận thức và thực hành về vệ sinh an toàn thực phẩm của người sản xuất tại làng nghề miến Minh Khai Hà Nội. Khảo sát quy trình chế biến miến tại làng nghề và xác định các khâu quan trọng có nguy cơ làm mất vệ sinh an toàn thực phẩm và mức độ mất an toàn tại đó. Nghiên cứu ảnh hưởng của các biện pháp xử lý tinh bột cùng với các yếu tố liên quan đến chất...