Ths-Sinh học, Thực phẩm (584)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 584

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị An Trang;  Advisor : Lã Tuấn Nghĩa; Lê Thanh Hà. (2013)

 • Trình bày khái niệm và nguồn gốc cây lúa nói chung. Phương pháp chọn lọc giống chịu hạn, phương pháp tách chiết ADN tổng số, phương pháp điện di và PCR, phân tích và xử lý số liệu bằng việc sử dụng các phần mềm như Excel, IRRISTAR 4.0, NTSYS-pc v.2.1. Kết quả đạt được và những phân tích so sánh với những nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm chọn lọc những dòng/giống lúa cho các nghiên cứu ti...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Thùy Dung; Vũ Thị Thùy Dung;  Advisor : Nguyễn Hữu Tùng; Nguyễn Hữu Tùng (2013)

 • Trình bày tổng quan về sản xuất và sử dụng cồn. Phương pháp nghiên cứu và mô hình tháp chưng luyện gián đoạn. Ứng dụng mô hình tháp chưng luyện gián đoạn.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Sengthong Hatsachaly;  Advisor : Nguyễn Xuân Phương (2014)

 • Tổng quan về chuối tiêu, về chitosan, tình hình nghiên cứu trong Việt Nam và trên quốc tế, lý thuyết về bảo quản rau quả. Nghiên cứu chuối tiêu, chitosan và các phương pháp phân tích. Kết quả thí nghiệm bảo quản chuối tiêu, xác định thành phần dinh dưỡng của chuối tiêu đã bảo quản, đề xuất quy trình bảo quản chuối tiêu bằng chitosan

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Dịu;  Advisor : Phan Thanh Tâm (2014)

 • Tổng quan nguyên liệu thịt, về chitosan. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát chất lượng thịt nguyên liệu ở thời điểm trước khi xử lý và bảo quản; nghiên cứu bảo quản nguyên liệu thịt bằng dung dịch chitosan riêng rẽ; nghiên cứu tối ưu hóa bảo quản nguyên liệu thịt bằng hỗn hợp chitosan với natri diaxetat, natri lactat, nisin...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Thị Thương;  Advisor : Lê Thanh Hà (2014)

 • Tổng quan chitinase, chitin, N-axetyl-D-glucosamin (NAG). Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả tuyển chọn chủng có khả năng sinh tổng hợp NaHase, các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình sinh tổng hợp NAHase từ chủng P.oxalicum 20B, ảnh hưởng của nguồn dinh dưỡng tới quá trình,...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Văn Minh;  Advisor : Trần Liên Hà (2014)

 • Giới thiệu axit poly gamma glutamic (PGA), cấu trúc và tính chất, cơ chế tổng hợp, vi khuẩn tổng hợp, ứng dụng của (PGA). Vật liệu và phương pháp nghiên cứu (phương pháp tuyển chọn, định tên, xác định hàm lượng PGA...). Kết quả tuyển chọn chủng có khả năng sinh PGA, định tên bằng phương pháp sinh hóa, phương pháp sinh học phân tử...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Dịu;  Advisor : Phan Thanh Tâm (2013)

 • Tổng quan nguyên liệu thịt, về chitosan. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát chất lượng thịt nguyên liệu ở thời điểm trước khi xử lý và bảo quản; nghiên cứu bảo quản nguyên liệu thịt bằng dung dịch chitosan riêng rẽ; nghiên cứu tối ưu hóa bảo quản nguyên liệu thịt bằng hỗn hợp chitosan với natri diaxetat, natri lactat, nisin...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Thị Phương;  Advisor : Lê Thanh Hà (2013)

 • Tổng quan chitinase, chitin, N-axetyl-D-glucosamin (NAG). Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Kết quả tuyển chọn chủng có khả năng sinh tổng hợp NaHase, các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình sinh tổng hợp NAHase từ chủng P.oxalicum 20B, ảnh hưởng của nguồn dinh dưỡng tới quá trình,...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Thị Thu Hiền;  Advisor : Đỗ Thị Ngọc Huyền; Đặng Thị Thu (2012)

 • Trình bày phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng sinh tổng hợp alginate cao. Bước đầu xây dựng quy trình thu nhận alginate từ vi khuẩn A. vinelanddi quy mô phòng thí nghiệm. Sơ bộ đánh giá chất lượng sản phẩm. Ứng dụng chế phẩm alginate trong bảo quản cam

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Việt Phương;  Advisor : Đặng Thị Thu (2010)

 • Trình bày tổng quan tài liệu: endo - ß -1,4 mannanase, môi trường các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình sinh tổng hợp endo - ß -1,4 mannanase, nguyên liệu trong sản xuất giấy, các phương pháp sản xuất bột giấy, hệ enzym trong công nghệ giấy. Vật liệu, hóa chất và thiết bị, phương pháp nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu và thảo luận.