Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hữu Mạnh;  Advisor : Tăng Huy (2010)

  • Trình bày tổng quan về công nghệ CAD/CAM. Tổng quan về điều khiển số và công nghệ CNC. Giới thiệu phần mềm Catia. Tổng quan về gia công áp lực và công nghệ dập thể tích. Ứng dụng phần mềm Catia trong thiết kế mô hình trục khuỷu và khuôn rèn trục khuỷu RV125. Ứng dụng phần mềm Catia trong lập trình gia công khuôn rèn trục khuỷu RV125

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Thảo;  Advisor : Nguyễn Xuân Lạc (2012)

  • Trình bày cơ sở lý luận của xây dựng chương trình môn học sửa chữa động cơ theo tiếp cận năng lực thực hiện. Thực trạng giảng dạy môn sửa chữa động cơ tại khoa Công nghệ ô tô - trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội. Vận dụng chương trình sửa chữa động cơ ô tô theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội.