Thông tin tài liệu


Title: Ảnh hưởng của thông số công nghệ đến quá trình lưu biến của vật liệu compozit BMC (Bulk Molding Compounds).
Authors: Vũ Văn Thông
Advisor: Lê Thái Hùng
Keywords: Vật liệu tổ hợp; Lưu biến; Công nghệ
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan vật liệu compozit, vật liệu compozit nền polyme, tình hình nghiên cứu vật liệu compozit BMC. Công nghệ chế tạo vật liệu compozit BMC. Thực nghiệm xác định thuộc tính lưu biến và phân tích đánh giá kết quả.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Khoa học vật liệu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3305
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296912.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296912-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 173,18 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.