Ths-Toán tin (131)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 131

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Hải Đăng;  Advisor : Tống Đình Quỳ (2008)

 • Trình bày mô hình ARMA, các phương pháp ước lượng tham số của mô hình và hạn chế của nó khi áp dụng vào chuỗi thời gian tài chính. Những khái niệm cơ bản của một quá trình ARCH và đặc trưng của nó. Ước lượng tham số của mô hình ARCH, phương pháp ước lượng hợp lý cực đại. Mở rộng mô hình ARCH. Kết quả ước lượng tham số cho các chuỗi số liệu tài chính có hiệu ứng ARCH và một&#x...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Kiều Vân;  Advisor : Tống Đình Quỳ (2013)

 • Nêu một số kiến thức về toán và tài chính. Giới thiệu mô hình Black - Scholes định giá quyền chọn. Ứng dụng mô hình Black - Scholes định giá quyền chọn kiểu châu Âu và kiểu Mỹ.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quốc Tuấn;  Advisor : Phan Trung Huy (2012)

 • Trình bày các vấn đề về giấu tin và phát hiện giấu tin, giấu tin và mã hóa. Một vài phương pháp giấu tin trên ảnh số. Phát hiện giấu tin. Thực nghiệm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quốc Tuấn;  Advisor : Phan Trung Huy (2012)

 • Trình bày các vấn đề về giấu tin và phát hiện giấu tin, giấu tin và mã hóa. Một vài phương pháp giấu tin trên ảnh số. Phát hiện giấu tin. Thực nghiệm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Nam Trung;  Advisor : Nguyễn Phương Anh (2012)

 • Trình bày bài toán điều khiển tối ưu ràng buộc điều khiển. Bài toán điều khiển tối ưu có ràng buộc hỗn hợp trạng thái và điều khiển. Bài toán điều khiển tối ưu có ràng buộc trạng thái thuần nhất và ràng buộc hỗn hợp. Phương pháp số giải bài toán điểu khiển tối ưu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Tuấn Anh;  Advisor : Hà Bình Minh (2011)

 • Trình bày một số kiến thức chuẩn bị. Mô hình thú mồi cổ điển Lotka - Volterra. Mô hình bệnh dịch. Mô hình thú mồi thứ nhất với sự lan truyền bệnh dịch nhanh trong quần thể thú. Mô hình thú mồi thứ hai với sự lan truyền bệnh dịch nhanh trong quần thể thú.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Tuấn Anh;  Advisor : Hà Bình Minh (2011)

 • Trình bày một số kiến thức chuẩn bị. Mô hình thú mồi cổ điển Lotka - Volterra. Mô hình bệnh dịch. Mô hình thú mồi thứ nhất với sự lan truyền bệnh dịch nhanh trong quần thể thú. Mô hình thú mồi thứ hai với sự lan truyền bệnh dịch nhanh trong quần thể thú.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Mai Thị Hoa;  Advisor : Hồ Đăng Phúc (2019)

 • Giới thiệu mô hình hồi quy, khái niệm số chênh và tỷ số chênh, hồi quy logit đơn biến, đa biến, kiểm định giả thuyết đối với mô hình hồi quy logit đa biến. Ứng dụng mô hình hồi quy logit vào phân tích số liệu tuyển sinh đại học năm 2016

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Tạ Thị Thanh Mai;  Advisor : Lê Hùng Sơn (2009)

 • Xây dựng đại số Clifford phụ thuộc tham số từ cấu trúc đại số Clifford cổ điển. Nêu khái niệm hàm chính quy nhận giá trị trong đại số Clifford phụ thuộc tham số với cách tiếp cận bắt đầu từ khái niệm hàm chính quy và mối liên quan với các toán tử trong đại số quen thuộc. Sự phát triển của công thức Cauchy- Pompeiu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thanh Bình;  Advisor : Tống Đình Quỳ (2009)

 • Môt số mô hình dự báo dùng mô hình chuỗi thời gian: Mô hình dừng tuyến tính (AR, MA, ARMA), mô hình không dừng tuyến tính (ARIMA), mô hình mùa vụ (SARIMA). Xây dựng ứng dụng minh họa dự báo trên mô hình ARIMA

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Đỗ Thị Thu Hiền;  Advisor : Nguyễn Xuân Thảo (2019)

 • Tổng quan thang thời gian. Phép tính vi phân và tích phân trên thang thời gian. Bất đẳng thức tích phân trên thang thời gian.