Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tách chiết beta- glucan từ Lentinula edodes.
Authors: Lê Vân Thủy
Advisor: Quản Lê Hà
Keywords: Nấm hương; Trích ly; Chiết xuất
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nấm hương, polysaccharide trong nấm, tổng quan các phương pháp tách chiết B-glucan từ nấm, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát thời gian, nhiệt độ, số lần trích ly trong nước,...
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3420
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296998.pdf
    Restricted Access
  • Size : 859,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296998-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 168,29 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.