Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát các điều kiện công nghệ để chuyển hóa dầu hạt cao su thành nhiên liệu sinh học biodiesel sử dụng 3 loại xúc tác trên cơ sở cacbon hóa nguồn hydratcacbon.
Authors: Nguyễn Thanh Hải
Advisor: Đinh Thị Ngọ
Keywords: Nhiên liệu sinh học; Chuyển hóa; Cao su
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về biodiesel, nguyên liệu cho sản xuất biodiesl; tổng hợp, xúc tác cho phản ứng tổng hợp biodiesel theo phương pháp trao đổi este. Phân tích tính chất các nguyên liệu chế tạo xúc tác, chế tạo và đặc trưng các xúc tác cacbon hóa saccarozơ tinh bột và mùn cưa, tổng hợp biodiesel từ dầu hạt cao su trên ba hệ xúc tác chế tạo được. Kết quả đặc trưng xúc tác, tính chất nguyên liệu dầu hạt cao su, chuyển hóa dầu hạt cao su thành biodiesel
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật hóa học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3539
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297133-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 206,64 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297133.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,11 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.