Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Nhật Minh;  Advisor : Trần Đức Quý (2012)

  • Trình bày tổng quan về máy tiện CNC. Độ chính xác gia công và các phương pháp xác định quy luật phân bố độ chính xác gia công. Xây dựng mô hình thực nghiệm và hệ thống trang thiết bị thí nghiệm. Xử lý số liệu thực nghiệm.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hữu Đạt;  Advisor : Tăng Huy (2012)

  • Trình bày tổng quan công nghệ tạo mẫu nhanh. Công nghệ đúc mẫu chảy và hưởng ứng dụng tạo mẫu nhanh để tạo mẫu chảy. Ứng dụng công nghệ tạo mẫu nhanh để chế tạo mẫu chảy dùng trong công nghệ Đức. Ứng dụng công nghệ chế tạo mẫu nhanh để chế tạo mẫu chảy đúc chi tiết insert trên máy SLA250.