Thông tin tài liệu


Title: Thuật toán metaheuristic giải bài toán định tuyến tối ưu trong mạng máy tính.
Authors: Nguyễn Thị Hiền
Advisor: Nguyễn Đức Nghĩa
Keywords: Mạng máy tính; Định tuyến; Thuật toán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu bài toán định tuyến tối ưu trong mạng máy tính. Bài toán định tuyến tối ưu đơn đích và các hướng tiếp cận phát triển thuật toán giải. Giải thuật di truyền giải bài toán định tuyến đơn đích tối ưu với mục tiêu gộp. Cài đặt và thực nghiệm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3850
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295051-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 57,59 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295051.pdf
    Restricted Access
  • Size : 831,89 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.