Thông tin tài liệu


Title: Chế tạo màng Cu2ZnSnS4 ứng dụng cho pin mặt trời.
Authors: Trương Thanh Toản
Advisor: Mai Anh Tuấn
Keywords: Pin mặt trời; Chế tạo
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu nguyên lý hoạt động và đặc trưng của pin mặt trời, pin mặt trời trên cơ sở CZTS, các mô hình lý thuyết để mô tả tinh thể Cu2ZnSn4. Thực nghiệm, kết quả tính toán lý thuyết bề rộng vùng cấm của tinh thể CZTS, hệ phun phủ nhiệt phân, ảnh hưởng của các điều kiện tổng hợp tới tính chất của màng CZTS.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ vật liệu điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3875
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273709-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 342,85 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273709.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,23 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.