Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình sản xuất tinh bột ngô.
Authors: Lương Tuấn Anh
Advisor: Lương Hồng Nga
Keywords: Ngô; Sản xuất; Tinh bột
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về ngô, tình hình sản xuất và tiêu thụ ngô trên thế giới và ở Việt Nam, tinh bột ngô, quy trình sản xuất tinh bột ngô. Lựa chọn giống ngô để nghiên cứu. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình sản xuất tinh bột ngô.
Description: Luận văn thạc sỹ Công nghệ thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3920
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000273594.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.