Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn, Anh Tuấn;  Advisor : Nguyễn, Tiên Phong (2012)

  • Luận văn trình bày những vấn đề lý luận về quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội, phân tích thực trạng quản lý thu,chi ngân sách nhà nước của thành phố Việt Trì từ năm 2006 đến 2010 và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Việt Trì.