Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Quang Hưng;  Advisor : Nguyễn Tiến Đông (2017)

  • Khái niệm về quá trình mài, tình hình nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố đến chất lượng bề mặt gia công khi mài. Nêu phương pháp gia công bằng siêu âm. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của vật liệu tới độ nhám bề mặt chi tiết gia công sử dụng dung dịch trơn nguội với các lưu lượng khách nhau được truyền dao động siêu âm trong quá trình mài.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Quang Hưng;  Advisor : Trịnh Văn Loan (2004)

  • Giới thiệu tổng quan về mã hoá tiếng nói, phương pháp mã hoá dạng sóng, mã hoá nguồn và mã hoá dự đoán tuyến tính bằng phương pháp phân tích tổng hợp.