Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tiến Dũng;  Advisor : Đỗ Thị Yến (2017)

  • Giới thiệu tổng quan về thực phẩm tôm, các yếu tố ảnh hưởng đến hư hỏng của tôm sau thu hoạch, phụ phẩm tôm và các sản phẩm từ phụ phẩm tôm; vật liệu và phương pháp nghiên cứu; kết quả phân tích thành phần nguyên liệu đầu tôm, đề xuất quy trình sản xuất bột đạm tôm từ đầu tôm.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tiến Dũng;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2011)

  • Trình bày tổng quan về công nghệ Wimax. Kỹ thuật điều chế OFDM. Kỹ thuật OFDM trong Wimax. Chương trình mô phỏng hệ thống OFDM.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tiến Dũng;  Advisor : Nguyễn Trọng Doanh (2009)

  • Tổng quan về mobile robot. Cơ sở động học vật rắn. Động học mobile robot di chuyển trên mặt phẳng dựa trên hai khái niệm bậc di động và bậc lái. Thiết lập phương trình động lực học của mobile robot dựa trên phương trình Lagrange. Mô tả chi tiết việc giải bài toán tìm đường cục bộ của mobile robot bằng việc sử dụng kỹ thuật dẫn hướng thích nghi. Giới thiệu phần cứng điều khiển của mô hình mo...